Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden van Barokshop.com

Onze algemene voorwaarden zijn bedoeld om beide partijen te beschermen. Indien u op- of aanmerkingen heeft met betrekking tot een van de vermelde bepalingen, dan kunt u zich wenden tot Barokshop.com.

1 - Algemeen
Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, welke door de afnemer en Barokshop.com gesloten worden. Een afnemer kan in dit geval zowel een particulier als een bedrijf zijn.

2 - Prijzen
Alle opgegeven prijzen zijn in Euro's en inclusief belastingen.

Nadat de afnemer akkoord gaat met de voorwaarden en een bestelling voltooit, ontvangt de afnemer vrijwel direct, doch binnen 24 uur een opdrachtbevestiging per e-mail. Deze opdrachtbevestiging fungeert direct als factuur met BTW vermelding.

Barokshop.com kan haar prijzen aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden uiteraard niet voor bestellingen die op dat moment al zijn gedaan.

3 - Betaling
Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten (inclusief verzendkosten) vermeld. We zullen pas verzenden nadat het complete bedrag op onze rekening is overgemaakt.

4 - Betalingsverplichting
Als afnemer in gebreke blijft aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen, kan Barokshop.com niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Barokshop.com moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte.

De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als Barokshop.com kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Barokshop.com blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de koopprijs en eventuele andere aan Barokshop.com verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

5 - Bezorgkosten
Bezorgkosten brengen wij slechts eenmaal per bestelling in rekening. Het door de klant aanpassen van (delen van) de order kan echter extra verzendkosten met zich meebrengen. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van de ordergrootte en uw land. Boven 250 euro bezorgen wij wereldwijd kostenloos.

6 - Aanbiedingen
Alle in onze winkel en elders vermelde aanbiedingen gelden zolang vermeld op www.barokshop.com. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Barokshop.com kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als afnemer redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7 - Beeindiging
Iedere bestelling kan binnen 7 dagen na orderdatum worden geannuleerd. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden.
Indien een afnemer niet binnen 7 dagen de bestelling annuleert is de afnemer betalingsplichtig. Barokshop.com is gerechtigd reserveringskosten aan de afnemer door te berekenen, indien de bestelling na 7 dagen word geannuleerd of niet voldaan wordt.

8 - Levering
Alle bestellingen worden mits voorradig tweemaal per week (op dinsdag) verzonden. Deze bestellingen worden een/enkele dag(en) erna in Nederland, en enkele dagen later in de rest van Europa geleverd.

Indien onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave te annuleren. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De afnemer heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, dan wel mag de afnemer vervangende artikelen bestellen, voor het gelijke orderbedrag.

9 - Afkoelingsperiode
Na ontvangst van de door de afnemer bestelde artikelen, heeft de afnemer het recht om de bestelde artikelen, of een deel hiervan, zonder reden van opgave binnen 7 werkdagen na ontvangst retour te zenden. Dit is alleen mogelijk na het aanmelden van een retourzending. Na het aanmelden van een retourzending wordt er een bevestiging per e-mail verzonden.

Na ontvangst van de retourzending zal het orderbedrag, minus door Barokshop.com gemaakte verzendkosten en eventuele creditcard provisies, binnen 10 dagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de afnemer. Tenzij anders overeengekomen met Barokshop.com. Dit recht is niet meer van toepassing indien:

product zichtbaar gebruikt of beschadigd is
de afnemer zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
de originele verpakking/aanhechting van de labels ontbreekt
De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. Barokshop.com gaat er vanuit dat de afnemer de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Franco of rembourszendingen ter attentie van Barokshop.com worden NIMMER in ontvangst genomen.

10 - Garantie
Afnemer is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.

Op alle artikelen is garantie van toepassing, met in acht name van de vervalbepalingen welke vermeld zijn bij de bepalingen bij afkoelingsperiode. Indien er aanspraak gemaakt wordt op de garantie, dient u dit altijd binnen zo snel mogelijk na ontdekking (met een maximum van twee maanden na ontvangst) aan te melden, waarna de afnemer de mogelijkheid geboden wordt voor een vervangend artikel, terugstorting van het betaalde of herstel van het defect te kiezen. Op alle artikelen die door Barokshop.com geleverd worden, is een fabricagegarantie van toepassing. Dit verschilt per merk. In geval van garantieproblemen wordt dit per situatie bekeken en wordt er eventueel een oplossing geboden.

Deze garantie vervalt wanneer:

de afnemer zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
de afnemer de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd
het artikel niet gebruikt heeft waarvoor dit bestemd is
 
11 - Aansprakelijkheid
Barokshop.com is niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de afnemer, aan de zaken van de afnemer, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is Barokshop.com nooit aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigen van de verzonden artikelen. Per situatie zal een oplossing gezocht worden.

De door Barokshop.com aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciele oogmerk duidelijk blijkt.

12 - Privacy & Veiligheid
Alle persoonsgegevens worden bij Barokshop.com opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Voor verzending van persoonlijke- en vertrouwelijke gegevens van en naar onze webserver, wordt gebruik gemaakt van SSL technologie. SSL staat voor Secure Sockets Layer. Dit is een beveiligings technologie waarmee gegevens veilig over het Internet worden verzonden. De informatie, welke met SSL verzonden wordt, wordt gecodeerd van de cliënt naar de webserver verzonden, waardoor de informatie vrijwel onmogelijk door onbevoegden gelezen kan worden. U bent er tevens zeker van dat u communiceert met het domein, wat in de adresbalk vermeld is.

Barokshop.com stelt alleen de noodzakelijke gegevens beschikbaar aan een Payment Service Provider om de betalingstransactie te voltrekken. De adres- en e-mail gegevens worden alleen bij onzuivere transacties verzonden naar de Payment Service Provider. Zie verder ons Privacy-beleid.

13 - Klachten
Voor klachten met betrekking tot onze diensten en/of artikelen, kunt u contact zoeken met onze service afdeling.

Barokshop.com zal binnen twee werkdagen op klachten reageren en de klacht binnen 30 dagen afhandelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal afnemer op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

14 - Geschillen
Barokshop.com zal altijd proberen om, als afnemer onverhoopt niet tevreden is over een geleverd product of service, dit in goed onderling overleg met afnemer op te lossen.

Mochten Barokshop.com en afnemer in geschil blijven, dan dient het geschil door de meest gerede partij te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

15 - Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijk toestemming van Barokshop.com.